In its issue of July 18, 2011, La Opinión A Coruña published an interview with Head of Pneumology and Sleep Unit of the Hospital of A Coruña (CHUAC). This article talks about the collaboration between LIDIA and CHUAC precursor to ongoing research by the group, whose final product is MIASOFTsoftware, a computer system for monitoring and diagnosis of sleep apnea.

Read more: MIASOFT in La Opinión de A Coruña

Na súa edición de 18 de xullo de 2011, La Opinión de A Coruña publicou unha entrevista co Xefe de Neumoloxía e Unidade do Sono do Hospital da Coruña (CHUAC). Este artigo fala sobre a colaboración entre Lidia e o CHUAC precursora da investigación en curso polo grupo, da que o seu produto é un programa chamado MIASOFT, un sistema informático para la monitorización e diagnóstico de apnea do sono.

Read more: MIASOFT en La Opinión de A Coruña

La Voz de Galicia, Domingo 09/11/2008

The newspaper "La Voz de Galicia" published an opinion article in its issue of November 9, 2008 on the research activities of the group LIDIA and its relationship to business sector.